Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyvolávání duchů: !!!POZOR!!! NENÍ TO HRA...duchové opravdu existují...

 • Tohle jsou stručná pravidla pro vyvolávání duchů (samozřejmě jsou trochu přehnaná, většinu nemusíte dodržovat =D)

 • Nevyvolávejte ducha pouze pro vaši zábavu nebo na naléhání jiné osoby, a to bez přípravy.

 • Vždy buďte alespoň dva, pozvěte vašeho přítele nebo přítelkyni.Nikdy nevyvolávejte ducha sami!!!

 • Samotný akt provádějte nejlépe v noci, kdy je nejméně atmosférických poruch.

 • V určený den neužívejte alkohol, omezte kávu a kouření, nejste sladkosti, ani maso.

 • Vyjděte si do přírody, do lesa, kde jsou mohutné stromy (můžete je i obejmout), meditujte a navštivte nějaký hřbitov a položte květiny na opuštěný hrob.

 • Obstarejte si spiritistickou tabulku, která slouží jako pomůcka k navázání kontaktů s jiným světem.
 • Obrazek
 • Podložku dáme na kulatý stůl o jedné noze, který musí být celý ze dřeva, bez kovových šroubů (mějte na mysli, že železo odpuzuje duchy jak dobré, tak i zlé).

 • Připravte si malý porcelánový talířek, nebo dřevěné, dobře opracované kolečko a na něm zakreslíme velkou šipku.

 • Nezbytné budou taky dvě voskové svíčky, zapálené po celou dobu seance. Pro jistotu položte stroužky česneku k noze stolu pro odpuzení různých astrálních vampírů a zlých duchů.
 • Vyberte mezi sebou nejvíce mediální osobu, která bude s duchem hovořit a někoho, kdo bude mimo vytvořený kruh a bude vše zapisovat.

 • Místnost, kde budete vše provádět, by měla být dobře vyvětraná a nerušená okolními vlivy.

 • Každý účastník musí mít obě nohy položeny pevně na podlaze a oba ukazováčky položeny na okraj talířku, nebo kolečka.

 • Vybrané médium poprosí ducha zemřelého, na kterém jste se předem domluvili, aby se objevil.

 • Nakonec poděkujte duchům nebo duchovi a představujte si, jak nehmotná bytost odchází v pokoji pryč.
 • ZAKLÍNÁNÍ

  Toto zaklínání jest velmi mocné a může býti čteno každého dne i v každou hodinu denní i noční. Slouží k tomu, abychom se zmocnili skrytých pokladů. Jím vyzýváme ducha k přinesení těchto.

  Zaklínám Vás Démoni, panující zde, nebo v kterékoliv části světa, nechť jste jakkoliv nadáni silou, která Vám byla dána Bohem a svatými Anděly, knížectvím pekelných propastí, Vašimi spolubratry Démony, nechť jste jakéhokoliv způsobu, nechť dlíte na Východě, na Západě, Jihu, Severu, či na všech stranách světových, mocí Boha Otce, moudrostí Boha Syna, silou Ducha Svatého a autoritou, která jest mi dána Naším Pánem – Ježíšem Kristem, jediným Synem Všemohoucího a Stvořitele, který nás a všechno tvorstvo stvořil z ničeho, že nemáte moci ovládnouti toto místo, je obývati a na něm meškati. Těmito Vás nutím a poroučím Vám, abyste mi zjevili dobrovolně i proti své vůli svá jména bez úskoku a klamu a abyste mě ušetřili všech špatných vlivů tohoto místa: Duchové, nechť pocházíte z kterékoliv legie a ze kterékoliv části světa, nechť obýváte kteroukoliv část světa, odpoutávám Vás všechny jménem Nejsvětější Trojice, zásluh Panny Marie a všech svatých. Duchové, kteří obýváte toto místo, volám Vás z nejhlubších propastí pekelných. Nuže, zjevte se všichni zlí Duchové, kteří jste odsouzeni do pekelného ohně i se svými spojenci, budete-li se bouřiti proti mně a nebudete-li poslušni mých rozkazů. Zaklínám Vás, vyzývám a volám Vás, hrozím a poroučím Vám veškerou mocí Vašich Vládců, abyste přišli, byli poslušni a odpovídali na vše, nač se Vás otáži a vykonali vše, co Vám poručím jménem Ježíše Krista. Jestliže ihned neuposlechnete, zvýším Vaše pekelná muka na tisíc let. Přikazuji vám ve jménu Třikrát Svatého Boha, jménem: Hain, Lon, Hilan, Sabaoth, Hélim, Radiaha, Ledieha, Adonay, Jehova, Ya, Tetragrammaton, Sadai, Masšias, Agios, Ischiros Emanuel Agla a Ježíšovým, který jest počátkem i koncem, abyste se mi zjevili v krásné lidské podobě. Zaručuji se vám, že silou těchto jmen budete uvrženi zpět do ohně, že pozbudete veškeré své moci nad tímto místem a že Svatý Michael Archanděl vás svrhne do nejhlubších vírů pekelných, neuposlechnete-li. Staň se tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

  Zaklínám tě Achame, nechť jsi kdokoliv, třemi svatými jmény Boha, jménem Malham, Jac May, Mabron, Jacob, Désmedias, Elohim, Ateréstin, Janastardy, Finis, Agios, Ischyros, Otheos, Athanatos, Agla, Jehova, Homosion, Aja, Messier, Sother, Christus vincit, Christus regnat, Increatur Spiritus sanctus.

  Zaklínám tě, Cassieli, ať jsi kdokoliv, všemi těmito jmény. Opět ti rozkazuji ostatními řečenými jmény Nejvyššího Stvořitele, těmi, která již známa jsou, i těmi, která budou poznána, abys ihned naslouchal mým slovům. I když se ti budou zdáti rozsudkem posledního soudu, musíš bez výhrady poslechnouti.

  Pomýšlíš-li na to, odmrštiti mě proto, že jsem hříšník, věz, že by jsi se protivil rozkazům božím. Nevíš, že ztrácíš svou sílu před svým i naším Stvořitelem? Proto uvažuj, koho odsuzuješ! Zaklínám tě dnem posledního soudu a Tím, který všechno stvořila kterého poslouchají všechny bytosti. P. per sedem Baldarcy et per gratiam et diligentem tuam habuisti ab eo hanc nalatima namilam, protože tě ničím.

  --------------------------------------------------------  ZAKLÍNÁNÍ PRO KAŽDÝ DEN V TÝDNU.


  Pondělí. Zaklínání Světlonoše.

  Zaklínám tě Světlonoši Bohem živým Bohem pravým, Bohem svatým, Bohem, který řekl a vše bylo stvořeno. Zaklínám tě nevýslovným jménem Boha On, Počátkem a Koncem, jménem Ya, Saday, Rex, Salus, Adonay, Emmanuel, Messias a zažehnávám tě, zaklínám tě, vzývám tě jmény, která jsou prohlášena písmeny V, C, X a jmény: Jehova, Sol, Agla, Riffasoris, Oriston, Orfitue, Faton ipreto, Ogia, Speraton, Imagon, Amul, Penaton, Soter, Tetragrammaton, Eloy, Premoton, Sirmon, Perigaron, Irataton, Plegaton, On, Perchiram, Tiros, Rubiphaton, Simulaton, Perpi, Klarimum, Tremendum, Meray a nejvyššími nevyslovitelnými jmény Bůh, Gali, Euga, El, Habdanum, Ingadum, Obu, Euglabis, aby se zjevil X, nebo abys přišel ty sám v krásné lidské podobě, prost jakékoliv ošklivosti. Musíš mi zjeviti pravdu ve všem, nač se tě budu dotazovati, aniž bys mi uškodil na těle, či na duchu.

  *

  Toto vyvolávání provádějte od 11. hod. do 12., nebo od 3. hod. do 4. Potřebujete k němu dřeva z posvěceného kříže, abyste mohli nakresliti kruh, kolem něhož napište: »Jménem Nejsvětější Trojice ti, Světlonoši, zakazuji vstoupiti do tohoto kruhu!«

  Za odměnu udělíte Duchu živou myš. Zaklínající musí míti štolu, albu, komži a svěcenou vodu, aby zaklínání bylo urychleno. Poroučejte ostře tak, jak to činí pán se svými služebníky. Použijte všech hrozeb. Satan, Rantam, Pallantre, Lutais, Scircinér, poroučím Ti, abys mi poskytl . . . .

  --------------------------------------------------------  Úterý. Zaklínání Frimosta.

  Zaklínám tě F., poroučím ti všemi jmény, kterými můžeš býti přinucen Nambrosthe, plným jménem, mocí všech Duchů, všemi znaky, Pantaklem, Kruhem Šalamounovým, zaklínáními judejskými, řeckými a chaldejskými, tvým zhanobením a kletbami. Rozmnožím tvá muka, jestliže se ihned nezjevíš, abys vyplnil mou vůli a byl poslušen všeho, co na tobě budu požadovati, aniž bys měl moc uškoditi mi na těle či na duši, aniž uškoditi mým spojencům.

  *

  Toto vyvolávání provádějte večer od 9. hod. do 10. Za odměnu dejte Duchu první kamének, který jste ráno našli. Tím nabudete hodnosti a úcty. Postupujte právě tak, jako v pondělí, ale nakreslete kruh, do něhož vepište: »Buď mne, Frimoste, poslušen.« Třikrát.

  --------------------------------------------------------


  Středa. Zaklínání Astarty.

  Zaklínám tě, Astarto, slovy i mocí boží, Bohem mocným, Ježíšem Kristem Nazaretským, kterému jsou podřízeni všichni Démoni, který byl počat Marií Pannou a tajemstvím Anděla Gabriela. Znovu tě zaklínám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jménem Blahoslavené P. Marie, Nejsvětější Trojicí, k jejíž cti všichni Archandělé, trůnové, vlády, mocnosti, patriarchové, proroci, Apoštolové a Evangelisté, zpívají bez ustání: »Svatý, Svatý, Svatý.« Zaklínám tě jménem Boha, který byl, jest a bude a který přijde jako plamen živého ohně, abys nezanedbávala mých příkazů a neváhala přijíti. Přikazuji ti to Tím, který zahalen v plamen, přijde soudit živých i mrtvých, kterému jest vzdávána všechna čest, chvála a sláva. Zjev se bez meškání, poslouchej mne, vzdej chválu Bohu pravému, Bohu živému a všem jeho dílům. Nezapomeň, že mne musíš poslouchati a vzdáti čest Duchu Svatému. Jeho jménem ti poroučím.

  *

  Toto vyvolávání provádějte v noci, od 10. do 11. hod. Získáte přízeň všech, kteří Vás obklopují. Do kruhu třikrát vepište: »Zjev se, Astaroth.«

  --------------------------------------------------------  Čtvrtek. Zaklínání Silcharda.

  Zaklínám tě, Silcharde, obrazem a podobou Ježíše Krista našeho Pána, který svou smrtí a utrpením vykoupil lidstvo a který chce svou prozřetelností, abys ihned a bez meškání přišel. Poroučím ti to jménem všech království božích. Zjev se. Zaklínám a poroučím ti jménem toho, jenž roztrhal lva a draka, abys byl poslušen mé vůle a nemohl mi uškodit na těle, na duši, ani jinak.

  *

  Toto zaklínání provádějte v noci od 3. hod. do 4. Jako odměny dějte Duchu něco chleba. Pak se vzdálí. Dosáhnete štěstí a je možno použíti tohoto zaklínání při hledání pokladů. Do kruhu třikráte vepište: »Pro Boha svatého.«

  --------------------------------------------------------  Pátek. Zaklínání Becharda.

  Zaklínám tě, Becharde, a přikazuji ti, abys přišel. Zapřísahám tě znovu třikráte svatým jménem božím, jmény: Adonay, Agla, Samalabactany, která jsou zapsána hebrejsky, řecky a latinsky, jménem všech svátostí, všemi jmény napsanými v této knize a jménem toho, jenž tě srazil s výsosti nebes. Zaklínám tě a přikazuji ti silou svaté Eucharistie, která vykoupila lidstvo z jeho hříchů, abys bez jakéhokoliv průtahu přišel a vykonal i splnil všechny mé rozkazy. Nechť se tak stane beze škody pro mé tělo i mou duši. Nečiň křivdy mé knize a těm, kteří jsou zde se mnou.

  *

  Toto vyvolávání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte ořech. Do kruhu třikráte vepište: »Zjev se, Becharde«.

  --------------------------------------------------------  Sobota. Zaklínání Gulanda.

  Zaklínám tě, Gulande, jménem Satanovým, jménem Belzebubovým, jménem Astarty a jmény všech ostatních duchů, abys přišel. Zjev se mi ve jménu Satanově a všech ostatních démonů. Zjev se mi, přikazuji ti to jménem Nejsvětější Trojice. Zjev se, aniž bys uškodil mému tělu, mé duši, mé knize, nebo kterékoliv věci, které používám. Poroučím ti, abys přišel bez meškání. Buď sám, nebo pošli jiného Ducha stejně mocného, aby vyplnil mé rozkazy a byl podřízen mé vůli. Neodcházej bez mého svolení.

  *

  Toto zaklínání provádějte v noci od 11. do 12. hod. Duchu dejte spálený chléb a pak se ho dotazujte. Ihned uposlechne. Do kruhu třikrát napište: »Nevstupuj, Gulande.«

  --------------------------------------------------------  Neděle. Zaklínání Surgata.

  Zaklínám tě, Surgate, všemi jmény vepsanými v tuto knihu, abys bez prodlení a ihned uposlechl, nebo mi poslal ducha, jenž mi přinese kámen, který, budu-li nositi u sebe, stanu se neviditelným pro každého člověka. Zaklínám tě, abys byl poslušen, ať již přijdeš sám, nebo pošleš někoho za sebe, abys splnil mou vůli. Vše, co ti poručím, učiň, aniž by mé tělo, neb má duše utrpěla úhony. Nesmíš ublížit ani mým průvodcům.

  *

  Toto zaklínání provádějte v noci od 11. h. až do 1. hod. Duch na vás bude požadovati vlas s vaší hlavy. Nedávejte mu jej však! Dejte mu srst některého zvířete a přinuťte ho, aby ji přijal. Do kruhu napište: »Tetragrammaton, 3, Ismael, Adonay, Ilma.« Do druhého kruhu vepište: »Zjev se, Surgote, zjev se, Surgote, zjev se, Surgote!«


  --------------------------------------------------------


  Veškeré magické úkony je nejlépe provádět v nočních hodinách.

  JAK ASTRÁLNĚ CESTOVAT?

  Měj na paměti, že tohle je už pro pokročilé, a nepůjde to jen tak snadno. A pozor, megadůležité: Nejprve si na tohle téma raději přečti nějakou podrobnější knihu, abys přesně věděla, do čeho jdeš. Je jen málo lidí, kteří jsou schopni zažívat zkušenosti z astrálního světa. Proto se nevztekej, když se všechno hned napoprvé nevyvede. Chce to trénink a hlavně trpělivost.

  CO SE MUSÍŠ NEJDŘÍV NAUČIT?

  I čarodějky se musí pořád učit :o) Proto i ty by ses měla předtím, než se pokusíš o astrální cestování, naučit dvě základní věci. Možná se ti tyhle domácáky zdají jedoduché, ale není to tak.

  1. domácí úkol: Uvolnění
   Nejprve se nauč pořádně uvolnit. Nejde jen o to, že sebou plácneš na postel a je to. Zkus si lehnout co nejpohodlněji, zavři oči a klidně dýchej břichem. Představuj si, jako kdyby tvoje tělo odspoda až nahoru těžklo a zárověeň se uvolňovalo - nejúrve levá noha (od prstů přes chodidlo, nárt, lýtko, koleno až po stehno), pak pravá noha, tělo, levá ruka (opět od jednotlivých prstů přes dlaň, zápěstí, předloktí, loket a paže po rameno), pravá ruka, krk a nakonec obličej… Všechno je najednou dokonale uvolněné a ty se odprostíš od všech myšlenek. Nemyslíš teď vůbec na nic a svoje tělo vůbec necítíš. Možná se objeví jakési mravenčení nebo svědění. Jestli jo, tak jsi na dobré cestě. Hlavně ho ignoruj a nesnaž se podrbat, ať to nepokazíš.
  2. domácí úkol: Představy
   Říkáš, že tvoji fantazii by ti mohl kdekdo závidět? No, tak to máš velkou výhodu. Důležité je totiž umět si představovat různé věci. Jde ti to? Tak O.K., můžem začít…

  Na co bacha

  Oblečení: Vezmi si na sebe pohodlné oblečení. V těsné minisukýnce, korzetu a botkách na supertenkých podpatcích se asi jen těžko uvolníš. Také si sundej šperky, sponky a podobně.

  Poloha: Uveleb se tak, aby ses cítila dobře a nic ti nebránilo v relaxaci. Můžeš si lehnout na záda, anebo sednout do křesla.

  Teplota: Teplota v pokoji by měla být okolo 23°C, aby ti nebyla příliš velká zima nebo teplo. Doporučuje se také přetáhnout si přes sebe deku.

  Místnost: Zalez si do pokojíčku, kde budeš mít naprostý klid a kde tě nikdo a nic nebude rušit. Můžeš si pustit meditativní hudbu. V pokoji by mělo být lehké přítmí.

  Jídlo a pití: Předtím, než se pokusíš o astrální cestování, jez spíš lehčí jídlo, ale nezůstávej o hladu, aby ti nekručelo v břiše.

  Pocity: Hlavně si dej bacha na strach nebo hněv, které by ti mohly znemožnit vycestování. Mysli na to, že i při spánku tvoje duše opouští tělo, proto se nemusíš bát.

  Doba: Záleží na tobě, ale nejlépe to prý jde v hodině tvého narození.

  POSTUP!

  Tak, teď už ležíš úplně uvolněná a můžeš si začít představovat. U vstupu do astrálního života je důležitá vibrace, díky níž se můžeš dostat ven z těla. Představuj si, jak máš v mozku jakýsi bzučák, který ti zní v hlavě. Neustále sílí, až postupně rozvibruje tvoje tělo. Kmitání je tak silné, až tě vyhodí z těla… Anebo jinak… Představ si, jak stojíš na okraji propasti a skáčeš do ní po hlavě. Cítíš, jak padáš volným pádem a dno propasti se stále přibližuje? Když se ti to povede, tvoje astrální tělo bude náhle jakoby vymrštěno z těla fyzického. Existují samozřejmě i jiné způsoby, o kterých se můžeš dočíst v různých knihách.

  V ASTRÁLNÍM SVĚTĚ!

  V astrální říši můžeš dělat úplně co chceš, vše záleží jen na tvé vůli.

  Co můžeš podniknout?

  • Schopnost vidět svoje tělo a pohybovat se mimo něj. Navíc máš pocit jakéhosi bodu v prostoru a vidíš všemi směry, tedy ne jen před sebe, jak jsi zvyklá.
  • Létat. Nepohybuješ se pomocí nohou, ale přesouváš se z místa na místo vůlí, takže máš pocit létání.
  • Procházet skrz stěny a další věci. Tvoje astrální tělo nemá materiální podobu, proto nemůže dojít k třecí ploše a ty projdeš například zavřenými dveřmi.

  Koho můžeš potkat?

  V astrálním světě se nacházeí i další ,,astrální poutníci", s nimiž se můžeš dorozumívat pomocí telepatie - tedy ,,řečí", při níž nemusíš vydat ani hlásku, ale pouze vysíláš či přijímáš myšlenky. Navíc se tu prý pohybují také další bytosti jako jsou duchovní vůdci nebo strážci.

  Návrat

  Zpátky se vrátíš, když se soustředíš na spojení s astrálním tělem a tělem fyzickým, které si přeješ znovu najít.

  Co je astrální cestování?

  Můžeš tu létat, procházet stěnou nebo se potkávat s astrálními bytostmi… Astrální svět je plný překvapení i nečekaných zážitků. Dostat se do něj , můžou však jen pokročilé čarodějnice. Troufneš si na to?

  Jedno z nejzajímavějších odvětví magie a okultismu je astrální cestování. Že nevíš vo co go? Pod pojmem cestování si určitě představíš prázdninové leháro někde v dalekých zemích, kde si můžeš dělat co chceš… Tady ovšem nejde o fyzický svět, ale o svět duchovní.

  Astrální cestování má co dělat s takzvaným OOBE (out of body experiences neboli mimotělesné zkušenosti). Během astrálního cestování tvoje skutečné tělo fyzické opustí a vydá se do astrální říše. Brali jste v matice množiny a podmnožiny? Neboj, nebudu tě otravovat nenáviděným předmětem. Ale jen abys měl představu - náš skutečný hmotný svět, ve kterém se pohybujeme, je vlastně takovou podmnožinou velkého astrálního světa, kde můžeš dělat takřka co chceš - létat, procházet stěnou nebo se potkávat s astrálními bytostmi.

  Možná si teď ťukáš na hlavu, že něco takoého přece neexistuje, ale takovým malým důkazem astrálního světa jsou i sny, které se ti zdají v noci. Jsou vlastně bránou do našeho podvědomí. Až na to, že při běžném spánku je naše vědomí omámené a často si děj pamatuješ jen matně, zatímco astrální cestování je vědomé a vyžaduje si jasné vědomí.

  Nejstarší záznamy o chiromantii či chirologii jsou z období 3 000 let před naším letopočtem a pocházejí z Číny. Ze znaků v dlaních dokázali někteří lidé vyčíst charakter člověka. Jeho osud i zdravotní stav. Z úctou k této vědě vzhlíželi i takové veličiny jako Aristoteles, Plinius, Paracelsus a jiní. Aristoteles doporučil tuto vědu Alexandru Velikému ke studiu s poznámkou, že je hodna jeho pozornosti.
  Do Evropských kulturních kruhů se chirologie dostala v devátém století. Za vlády Jindřicha IV. se za veřejné provozování těchto praktik odsuzovalo k pranýřování a jednomu roku vězení. Za panování Jindřicha VIII. byl v Anglii vydán dekret, který postavil tuto vědu úplně mimo zákon, naopak v Německu v té samé době byla chirologie plně respektována.
  Na počátku devatenáctého století došli vědci ke shodnému názoru, podle kterého je ruka napojena na nervový systém a tudíž pod přímým vlivem myšlenek a konání člověka. Až do konce devatenáctého století byla chirologie uznávanou naukou, která se přednášela na univerzitách a využívala v praxi. Po tomto období se stala vysmívanou vědou díky tomu, že byla zneužívána některými jasnovidci.
  V posledních letech celosvětové vědecké výzkumy dávají naději na opětné proniknutí chirologie do psychologické a medicínské praxe.

  Kouzlo lásky

  -díky němu získáš kluka/holku svých snů!

  Potřebuješ: 2 červené nebo růžové svíčky, svojí a jeho/jeji  fotku, kancelářskou svorku

  Jak na to?

  1. Po své levé i pravé straně postav svíčku.
  2. Nejdříve zapal svíčku na pravé straně a přitom si představuj tvář své/ho idola.
  3. Teď zapal svíčku na levé straně.
  4. Dej před sebe jeho/její i svoji fotku a spoj je kancelářskou svorkou.
  5. Nakonec pokapej fotky voskem z obou svíček.

  Magický význam dnů v týdnu

  PONDĚLÍ - naslouchej svému vnitřnímu hlasu

  ÚTERÝ - nejlepší den k řešení všech problémů

  STŘEDA - bezva den pro navázání nových kamarádství

  ČTVRTEK - nejlepší den, jak přijít k penězům

  PÁTEK - skvělý den pro flirtování

  SOBOTA - tenhle den tě ochrání před vším zlem

  NEDĚLE - správný den pro urovnání vztahů v rodině

  Rituál míru

  Vjely jste si s kámoškou do vlasů a teď chcete zakopat válečnou sekeru? Pomůže vám k tomu magický nápoj.

  Jak na to: V lékárně kup sušenou mátu. Dej hrst do hrnce, přelij ji půl litrem vroucí vody a nech lektvar pět minut louhovat. Pak čaj sceď do konvičky a nech ho vychladnout. Tři dny po sobě vypij každé ráno a večer jeden šálek a mysli při tom na svoji kámošku…

  Tvůj den D

  Máš před sebou důležité rozhodnutí nebo se chceš nechat vyzkoušet z důležitého předmětu? Vypočítej si, který den je k tomu nejvhodnější :-)

  Výpočet čísla dne:

  Příklad: 18. října se chceš nechat vyvolat z matiky. Je to ten pravý den?

  • Nejdřív si vypočítej číslo dne: 18. 10. 2004

  1 + 8 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 4 = 16 (1 + 6 = 7)

  Číslo dne je sedm.

  • Teď si najdi v tabulce hodnocení dne:

  1 Aktivní den. Pálí ti to. Pokud máš před sebou nějaký problém, můžeš ho vzít útokem. Když budeš rozhodná, dosáhneš touženého cíle.

  2 Pasivní den. Drž se radši stranou a neřeš nic s horkou hlavou. Spíš se nad vším ještě zamysli.

  3 Pohodový den, který je spíš stvořený k zábavě. Přesto bys i dnes se svým problémem mohla pohnout k lepšímu.

  4 Tenhle den využij spíš k přípravě a odpočinku.

  5 Dobrodružství na obzoru. Můžeš klidně trochu riskovat. Máš spoustu energie a podaří se ti všechno zvládnout.

  6 Dnes se nepouštěj do žádných sporů ani do jejich řešení. Spíš odpočívej nebo vyslechni kámošku. Možná, že to potřebuje.

  7 Učení ti jde od ruky téměř samo… Jsi spokojená, vyrovnaná, a proto bys měla zvládnout cokoliv.

  8 Dnes můžeš skočit do všeho rovnýma nohama. Štěstí stojí na tvé straně víc než rozum :-)

  9 Magický den. Splní se ti všechno, po čem toužíš. Nejednej ale ukvapeně.

   

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  נערות ליווי

  (Henryomida23453, 18. 6. 2022 9:52)

  "I was pretty pleased to uncover this website. I need to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you book marked to check out new stuff in your blog."
  https://girls-israily-suf.ga/news/daycycreche

  Good post

  (RobertFurdy2145, 26. 1. 2022 7:18)

  "Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes which will make the most important changes. Many thanks for sharing!"
  https://difnota.ucoz.ru

  very good post

  (Victorwrive45678, 22. 1. 2022 18:05)

  "Good day! I just want to give you a big thumbs up for the excellent info you've got right here on this post. I'll be coming back to your blog for more soon."
  https://refilae.ucoz.ru/news/naarvt_livvi_blvd_caairims/2022-01-20-82

  Measuring Blood Weight

  (Awriviatty, 11. 10. 2018 12:28)

  Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
  https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-nantes/

  Blood Straits - Taylor & Francis Online

  (Awriviatty, 27. 9. 2018 3:35)

  Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
  https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-ramipril/

  Nebudete tomu věřit,ale je to pravda!

  (Rebecca, 21. 6. 2014 13:24)

  Ahoj.Mám pro vás dva příběhy,které jsou pravdivé.
  První se odehrává na mé internátní škole kde jsem se
  svými spolubydlícími-Eliškou a Viktorem vyvolávali duchy.Pak
  jsme se chtěli přemístit k jedné kámošce z vedlejšího pokoje a vyvolávat s ní jenže cosi zvláštně svítilo na záchodě.Otevřeli jsme a tam dopis co svítil zeleně.Radši jsme ho nezvedali.A druhý:U mojí babičky jsme s bratrancem vyvolávali duchy.Pak jsme šli na večeři a viděli tam cizího kluka.Babička říkala že ji pomáhá uklízet.Přišel nám divný.Když jsme šli spát slyšeli jsme vrzání.Vyvolali jsme Havla a zeptali se že jestli je někdo v domě at hýbne sklenkou.Za chvíli spadla sklenička.Dole byl slyšet křik babičky.Seběhly jsme dolů a tam mlátil babičku ten samý kluk jako u večeře akorát že byl hrozně bledý.Zavolali jsme policii ale kluk se nám doslova vypařil před očima..brr..od té doby spát k babičce nechodím.

  Duch

  (Petr Vosička, 3. 12. 2013 10:29)

  Ahoj,hledám pravdiví o Duchách a Upírkách apd.Můj mobil je 777604113.Děkuji Petr Vosička

  k vyvolavaniu duchov:

  (Nefrit, 24. 3. 2010 21:59)

  ano, duchovia existujú. ale rozhorčila by som sa, že niekto uverejnil návod na vyvolávanie duchov. Bolo by to neuveritelne nezodpovedné, nechať absolútnych amatérov vyvolávať duchov. čo ak (určite) to pokašlú a napadne ich? a čo ak (stopercentne) ho nedokážu odvolať? tak nad tým by som sa zamýšlala, nad nezodpovednosťou autora článku... No môžem byť pokojná, väčšiu blbosť ako ten návod som teda fakt ešte nečítala.:)

  Re: k vyvolavaniu duchov:

  (markéta, 31. 8. 2011 16:36)

  máte naprostou pravdu...jediné štěstí je že je to pitomost...mě je 14 a mám k duchům a nadpřirozenu obrovský respekt...kurňa kolik je tomu kdo to sem dal? hádám tak 8...

  duch

  (Lucie Sochorová , 4. 8. 2010 12:03)

  Dobrý den chtěla bych se optat,mám fotku na mobilu,když jsem byla u hřbitova a zvětšila jsem si fotku a v pozadí za stromem vykukuje hlava malé dívky,ale nikdo tam nestál,zajímalo by mě pokud to byl duch malého děvčátka.s pozdravem Lucie

  duchove

  (lukas, 24. 4. 2010 14:32)

  ja jsem medium kdyz ta se ossveta na liker.pou@seznam.cz